top of page
Joanna Fotografie - 300dpi.png

Algemene voorwaarden + privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN - JOANNA FOTOGRAFIE

 

Artikel 1         Definities

 

1. Joanna Fotografie, gevestigd te Montfoort, KvK-nummer 71093974, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder second shooters.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3         Totstandkoming

 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 

2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

3. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen       

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. In de offerte staat het overeengekomen pakkettarief of gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van opdrachtnemer en reis- en hotelkosten zullen apart worden gefactureerd.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Een datum staat pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

4. In geval van fotoproducten zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aanvangen. 

7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5         Informatieverstrekking opdrachtgever

 

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor opdrachtnemer tijdens een shoot.

3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

5. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.


Artikel 7         Wijziging en annulering

 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen of zal opdrachtnemer zorgdragen voor een vervangende fotograaf in dezelfde stijl. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtnemer heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van , gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering:
Bij annulering binnen 48 uur van de gereserveerde datum wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder e-books of een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8         Overmacht

 

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.

4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien opdrachtnemer een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.

7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.

8. Opdrachtnemer is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.

9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.
10. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

11. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.

12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

13. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden 75% van de nieuwwaarde te vergoeden.

14. Indien een SD-kaart van opdrachtnemer corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

15. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door haar in rekening is gebracht.

16. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 10       Auteursrecht, licentie en publicatie

 

1.De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van opdrachtnemer. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.

5. Opdrachtgever wordt gevraagd, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van opdrachtnemer te vermelden.

6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

7. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. 

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 12       Workshops

 

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop kan het toegangsbewijs worden ingewisseld voor een volgende workshop.

3. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

 

Artikel 13       Online cursus

 

1.Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.

10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.

12. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

13. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 14       Levering

 

1.Opdrachtnemer spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. 

2. Opdrachtnemer maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

4. Indien gewenst kan opdrachtgever ook fotoproducten aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

5. Opdrachtnemer is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW)  fotomateriaal aan te leveren.

 

Artikel 15       Fotoproducten
 

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij opdrachtnemer, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

2. Voor het maken van fotoproducten worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

 

Artikel 16         Cadeaubonnen

 

1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.

3. Indien de fotoshoot een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde.

4. Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 17         Klachten

 

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 18        Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.
 

PRIVACYVERKLARING - JOANNA FOTOGRAFIE

 

Joanna Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@joannafotografie.nl

 

Artikel 1                     Wie ben ik?

 

Joanna Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3417 HD) Montfoort aan de Hoogstraat 52. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71093974[1] . Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

 

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten, originele fotobestanden en communicatie omtrent de werkzaamheden. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar [2] na het einde van onze overeenkomst.

 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, eventuele bedrijfsgegevens, factuuradres, e-mail,  telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s met daarin jouw (social media)naam, leeftijd en locatie van de shoot wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, eventuele bedrijfsgegevens, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail, woonplaats en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.


 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.[3] 

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 
 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Ik maak geen gebruik van een Facebook Pixel.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij op dit formulier ook je telefoonnummer en relatiestatus aangeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training of webinar wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training of webinar waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

 

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot en jou daar fotografeer, of wanneer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

1.Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

2.Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3.Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@joannafotografie.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@joannafotografie.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page